Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
ARchiwum sklep
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Rodzaje Wędkarstwo Morskie

Hit  Regulamin PZW - 2002 rok (do marca 2003)

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Regulaminy
Data:06.4.02 13:29
Czytano:21937

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

patrz:(strony PZW)


Spis treści:Logo Stowarzyszenia PZW


Wstęp

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.


poczatek


Prawa wędkującego w wodach PZW

§ 1
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z póśniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami:

a/ w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej uprawnienia do wędkowania,

b/ w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna ma prawo łowić metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

c/ w ramach stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

6. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

7. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.

8. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

9. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.


poczatek


Obowiązki wędkującego w wodach PZW

§ 2
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.


poczatek


Zasady wędkowania

§ 3
1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona :

a/ jednym haczykiem albo

b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada we wszystkich stadiach jego rozwoju lub inne organizmy wodne; haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo

c/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 50 mm.

2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane :

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :

- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej,
- żywej ryby.

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.

3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metodą "szarpaka",

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,

j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądś zwabianiu ryb na stanowisko,

k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

l/ wędkować z mostów,

m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.7. Ryby z gatunku trawianka i czebaczek amurski nie należy wypuszczać do łowiska, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.


poczatek


Łowienie ryb spokojnego żeru

§ 4
1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu - 10 m

b/ między łodziami - 25 m

c/ między łodzią a brzegiem - 50 mpoczatek


Łowienie ryb drapieżnych

§ 5
1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a/ łowiąc z brzegu - 30 m

b/ łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 mpoczatek


Łowienie ryb łososiowatych

§ 6
1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne.

2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.

3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad:

a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną wędką,

b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,

c/ nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,

d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,

e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą,

f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,

g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów / np. spławik/.


poczatek


Łowienie ryb pod lodem

§ 7
1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.poczatek


Ochrona ryb

§ 8
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :

- boleń do 40 cm

- brzana karpacka do 20 cm

- brzanka do 20 cm

- brzana do 40 cm

- certa do 30 cm

- głowacica do 70 cm

- jaź do 25 cm

- jelec do 15 cm

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

- kleń do 25 cm

- lin do 25 cm

- lipień do 30 cm

- łosoś do 35 cm

- miętus do 30 cm

- pstrąg potokowy:

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach do 25 cm

b/ w pozostałych wodach do 30 cm

- rozpiór do 25 cm

- sandacz do 45 cm

- sapa do 25 cm

- sieja do 35 cm

- sielawa do 18 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 45 cm

- świnka do 25 cm

- troć do 35 cm

- troć jeziorowa do 50 cm

- węgorz do 40 cm

- wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :

- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka - od 1 stycznia do 15 lipca

- certa :

a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,

b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- głowacica od 1 marca do 31 maja

- lipień od 1 marca do 31 maja

- łosoś :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do
31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

- miętus z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego

- pstrąg potokowy :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia,

b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia

- sieja od 15 października do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja

- sum :

a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja

b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- świnka od 1 stycznia do 15 maja

- troć :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka

- babka mała,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- koza,

- koza złotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- słonecznica

- strzeble - wszystkie gatunki,

- śliz,

- wężynka.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :

7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / :

- głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.

- troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / 2 szt.

- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 3 szt.

- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany / łącznie / 4 szt.

- sieja, węgorz, lin / łącznie / 4 szt.

- świnka, certa / łącznie / 5 szt.

- jaź, kleń / łącznie /10 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".


11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.


poczatek


Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW

§ 9
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,

c/ członków Społecznej Straży Rybackiej,

d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW,

e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej,

f/ członków Straży Leśnej,

g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.


poczatek


Informacje końcowe

§ 10
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym :

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami /,

- Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,

- Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 /.

2. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 15 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 marca 2002 r.

poczatek(od redakcji RO: tu mozna znaleźć dla porównania stary Regulamin PZW)

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
nowy regulamin PZW
kazimierz pieczykolan 17.4.02 21:23
wymiar ochronny karpia do 30 cm (nie dotyczy rzek)
a co z karpiem w rzekach
     Odp: nowy regulamin PZW
Paweł Biliński 29.4.02 15:11
    
Niestety - brak danych oznacza, że każdy złapany karp jest potencjalnie skazany na niechybną zgubę.
Pozdrawiam
nowy regulamin
Andrzej Nowik 11.4.02 10:39
Do tej pory Kowalski jadąc pod namiot na urlop zaraz po dotarciu nad wodę jeszcze przy pracującym silniku wstawiał minimum 2 wędki z robakami na podpórki do wody, na 2 tygodnie. Jak od nich odszedł popełniał wykroczenie regulaminowe. Obecnie może swobodnie pójść n.p. do kolegów na małą Wodę Brzozową lub inne Borygo. Zawsze może wybełkotać, że on ma wędki pod stałym nadzorem. A my blaszką już tam nie możemy rzucić bo woda zajęta, a Kowalski odsypia kolejną butelkę.
     Odp: nowy regulamin
Marek Kaczmarczyk 11.4.02 11:15
    
nooo tak. Założy se sygnalizator z SMSem i ma pod nadzorem......
zatkało....
Marek Kaczmarczyk 08.4.02 11:47
"b/ w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna ma prawo łowić metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

c/ w ramach stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę."


Ludzie! toż to rewolucja!!!!
pomijając wszystkie inne "mądrości" naszego Narządu Głównego ta zmiana jest epokowa. Wreszcie tatuś z synkiem (może i córka) będą mogli pomachać razem. Tak by młodszy podpatrywać i naśladował starszego "LIVE"

Dalej na razie nie doczytałem...


to też: "9. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki."


A swoją drogą jakie szczęście, że bolka sprzed świąt puściłem wolno.... Dziś - gdybym go pożarł - byłbym kłusolem....
     Odp: zatkało....
Konrad Smosna 08.4.02 14:07
    
A co to znaczy w ramach uprawnien? Czy dotyczy to stanowiska czy nie? Bo o ograniczeniu co do stanowiska nie ma ani slowa. Jesli uprawnienia nie obejmuja stanowiska, to wedkarz do 14 lat ma prawo lowic np. 2 km od opiekuna :)
         Odp: zatkało....
Marek Kaczmarczyk 08.4.02 14:29
        
na to wychodzi... tylko zawsze można poszukać w innych przepisach jak należy rozumieć pojęcia "opieka" i "opiekun". Może okazać się, że synka sąsiada zabrać nie możesz bo.. nie spełniasz jakichśtam wymogów zaś opieka nie może być sprawowana (tu termin z ciepłownictwa :-)))) "zdalaczynnie"...Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Darmowy ERP i CRM - Odoo - dawny OpenERP