Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 1
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Poradnik Metody połowu

Hit  Laska na dziko

Autor: Dariusz Szymański
Temat: Zestawy
Data:21.3.02 10:22
Ocena:7.98  (43)
Czytano:6635

Chocia? ?owienie zestawem skróconym kojarzy si? zwykle z zawodami w?dkarskimi na uregulowanych kana?ach lub rzeczkach, mo?na jednak inaczej...


Moim ulubionym ?owiskiem jest Wis?a w dolnym, prawie dzikim odcinku. Rzeka charakteryzuje si? tutaj nieregularno?ci? linii brzegowej, obecno?ci? starych, poprzerywanych ostróg, nierównomiernymi pr?dko?ciami nurtu i zmienn? g??boko?ci? koryta. Brzegi rzeki poro?ni?te s? bujn? ro?linno?ci? skutecznie odstraszaj?c? w?dkarzy.
Na stanowisko w?dkarskie wybieram „szczelin?” w?ród ro?linno?ci, umo?liwiaj?c? w?dkowanie w lekkim nurcie. Po?owy w zastoiskach, jak wynika z moich do?wiadcze?, s? kompletnie nieskuteczne. Bardzo dobrym miejscem do zanurzenia zestawu jest tzw. granica nurtu, czyli w?ski pas wody pomi?dzy nurtem g?ównym a zastoiskiem. Trudno jednak znale?? takie miejsce w zasi?gu nawet najd?u?szej tyczki. Bardzo dobrze, gdy g??boko?? gwa?townie maleje wraz z kierunkiem nurtu, jeszcze lepiej, gdy na granicy naszego ?owiska, po stronie zap?ywowej, znajduje si? przeszkoda w postaci np. starej, zatopionej ostrogi lub kamiennej rafy. Takie ukszta?towanie dna gwarantuje d?u?sze przebywanie cz?stek zan?ty w ?owisku, tym samym i ryb.
Na pocz?tku w?dkowania bardzo dok?adnie badam ukszta?towanie dna wzd?u? nurtu oraz prostopadle do brzegu w celu doboru odpowiedniej d?ugo?ci w?dziska. Kolejn?, bardzo wa?n? czynno?ci?, jest dobór w?a?ciwego obci??enia zestawu. W zale?no?ci od g??boko?ci i si?y nurtu stosuj? zestawy sp?awikowe o obci??eniu od 5 do 15 gramów. Orientacyjnie, przy g??boko?ci do 3 m u?ywam obci??e? od 5 do 10 g, przy g??boko?ci 3 – 5 m stosuj? 8 – 15 g. Zestaw powinien posiada? takie obci??enie, aby przyn?ta, w czasie przytrzymania, znajdowa?a si? w pobli?u dna lub na nim. Przypominam, ?e taki sam efekt, przy mniejszej masie, mo?na osi?gn?? stosuj?c tzw. zestaw przegruntowany, czyli taki, w którym odleg?o?? pomi?dzy haczykiem a sp?awikiem jest wi?ksza od g??boko?ci ?owiska. Sztuka polega na wypracowaniu kompromisu pomi?dzy obci??eniem a przegruntowaniem zestawu.
Stosuj? wy??cznie sp?awiki rzeczne o kszta?cie kulistym. Nie u?ywam tzw. „lizaków”, gdy? nie nadaj? si? one do ?owienia na przep?ywank? bez przytrzymania, co nieraz jest jedyna recept? na z?owienie jakiejkolwiek ryby. S? takie dni, gdy ryby po prostu nie bior? na przytrzymany zestaw. Wed?ug mnie, stosuj?c sp?awiki o p?askich korpusach, nie zyskujemy nic na obci??eniu zestawu, gdy? nurt napiera przecie? na ca?y zestaw, nie tylko na sam sp?awik. Ponadto dobrze wywa?ony sp?awik kulisty o wiele lepiej sygnalizuje delikatne brania ryb.
Pozosta?a cz??? zestawu to najlepszej jako?ci ?y?ka g?ówna o grubo?ci 0,16 mm, przypon 0,10 – 0,12 mm oraz mocny haczyk nr 14 – 18. Praktycznie nie stosuj? wi?kszych haczyków nawet w przypadku ?owienia ryb powy?ej 2 kg, gdy? powoduj? one nienaturalne zachowanie si? przyn?ty w wodzie a tym samym redukuj? liczb? bra?, co stwierdzi?em poprzez liczne eksperymenty. D?ugo?? topu dobieram tak, aby odleg?o?? pomi?dzy sp?awikiem a szczytówk? wynosi?a 1 – 1,5 m.
Ze wzgl?du na zaro?ni?te brzegi, uniemo?liwiaj?ce „w?drówki” z topem za wi?ksz? ryb? wzd?u? brzegu, zachodzi konieczno?? si?owego holu. Dlatego te? stosuj? bardzo grube gumy amortyzatorów, o ?rednicy ok. 3 mm. Zaleta takiego rozwi?zania jest wysoka skuteczno?? zaci??, wad? – wypinanie si? mniejszych ryb w trakcie holu, moim celem s? jednak te wi?ksze...
?owi? tyczk? o maksymalnej d?ugo?ci 11 m, tak? obecnie posiadam. W razie konieczno?ci ?owienia w wi?kszej odleg?o?ci od brzegu stosuj? metod? bolo?sk?, ale to ju? inna historia.
Przed zan?ceniem ?owiska kilkana?cie razy przep?ywam zestawem po wybranym torze na ?owisku w celu wykrycia ewentualnych zaczepów uniemo?liwiaj?cych w?dkowanie np. grubych konarów, elementów starej faszyny itp. Taka operacja pozwoli mi na zmian? ?owiska bez straty zan?ty oraz zestawów. Jednak w?dkowanie w dzikiej rzecze, prawie w ka?dym miejscu, wi??e si? z utrat? kilku lub kilkunastu haczyków. Warto wi?c posiada? odpowiedni zapas gotowych przyponów.
?owisko n?c? intensywnie przed oraz don?cam w trakcie w?dkowania. Do wody wrzucam sp?aszczone kule zan?towe wielko?ci grejpfruta. Zan?t? obowi?zkowo doci??am ?wirkiem oraz sklejam zmielonymi p?atkami owsianymi, m?k? lub ?rut? pszenn?. Stosuj? firmowe zan?ty ze znacznymi dodatkami sparzonej ?ruty sojowej i makucha kukurydzianego w celu obni?enia kosztów. Przecie? podczas intensywnego ?erowania ryb, w letnich miesi?cach, nale?y n?ci? bardzo intensywnie. Po wymieszaniu i odpowiednim nawil?eniu sk?adników wszystko przecieram starannie przez sito. Jako domieszek u?ywam równie? najdrobniejszych kasz, maj? one bardzo dobre w?a?ciwo?ci klej?ce i wspaniale wabi? ryby. Zafarbowane na czerwono ziarna kaszy, dodane do zan?ty, doskonale wabi? jazie, ziarna o barwie naturalnej – leszcze i certy. Nale?y pami?ta? o bardzo wa?nej zasadzie, ?e odpowiedni dobór konsystencji oraz ci??aru zan?ty jest wa?niejszy ni? jako?? jej sk?adników. Na nic nie zda si? nam zan?ta sporz?dzona z mieszanek markowych firm lecz ?le przygotowana.
W charakterze przyn?ty stosuj? ochotk?, najcz??ciej jednak bia?e robaki, naturalne lub barwione. Najlepiej sprawdza si? pojedynczy robak na haczyku. S?dz?, ?e taka przyn?ta zachowuje si? najnaturalniej. Praktycznie innych przyn?t nie stosuj?, po prostu nie sprawdzaj? si? na moich ?owiskach.
Zestaw prowadz? na wiele sposobów, w zale?no?ci od upodoba? ryb w danym dniu. Przytrzymuj?c zestaw w miejscu, z doci??onym ?rucin? przyponem, mog? liczy? najcz??ciej na branie leszcza. Bywa jednak tak, ?e leszcze bardzo dobrze bior?, tak jak jazie lub klenie, na „powiewaj?c?” nad dnem przyn?t? lub nawet podczas opadania przyn?ty po zarzuceniu zestawu. W?a?nie takie brania zdarzaj? si? podczas bardzo dobrego, letniego ?erowania tych ryb. Bardzo skuteczna jest przep?ywanka z przytrzymaniem, gdzie pr?dko?? zestawu jest mniejsza od pr?dko?ci nurtu rzeki. Zdarza si? nieraz, ?e ryby gustuj? w przyn?tach prowadzonych „na wleczonego”, czyli w ten sposób, ?e sp?awik wyprzedza przyn?t? poruszaj?c? si? po dnie podczas swobodnego sp?ywu zestawu. Chc?c z?owi? jazia, klenia lub dorodn? p?o?, stosuj? przep?ywank? z przytrzymaniem, z tym, ?e przyn?ta unosi si? nad dnem. Bardzo cz?stymi momentami, w których nast?puje branie, s? chwile zatrzymania zestawu na ko?cu toru jego sp?ywu, w takich przypadkach warto zacina? „w ciemno”. Najwi?ksze egzemplarze cert ?owi? stosuj?c przep?ywank? z przytrzymaniem, z przyn?t? maj?c? chwilowe kontakty z dnem. Sposób prowadzenia zestawu nale?y sobie po prostu wypracowa? maj?c na uwadze zachowanie ryb w danym dniu oraz gatunki, które chcemy ?owi?. Brania ryb na moich ?owiskach s? zazwyczaj delikatne, objawiaj? si? nieznacznymi zak?óceniami ruchu sp?awika. Bardzo rzadko zdarza si? ca?kowite zatopienia sp?awika.
Hol du?ych ryb, jak ju? pisa?em, w zakrzaczonych miejscach, jest raczej si?owy. Nieodzownym wyposa?eniem jest odbierak na d?ugiej 3- 4 m r?koje?ci. Po zaci?ciu du?ej ryby warto j? przetrzyma? na d?ugim, napi?tym zestawie a? do jej zm?czenia. Nast?pnie, wycofuj?c w?dzisko po rolkach i od??czaj?c top, nale?y ryb? jak najszybciej sprowadzi? do podbieraka. W tym pomaga mi w?a?nie gruba guma amortyzatora. Rzeczne leszcze zachowuj? si? w ten sposób, ?e ustawiaj? si? bokiem do nurtu, stwarzaj?c tym samym pot??ny opór. Podczas wycofywania w?dziska z du?? ryb? na haczyku nale?y pami?ta?, aby nie trzyma? w?dziska w jednej linii z ?y?k?, gdy? grozi to utrat? topu w przypadku rozczepienia si? nasadowych elementów.
Gor?co zach?cam do ?owienia na dzikich rzekach metod? zestawu skróconego. Nie dajmy si? zwie?? mylnym odczuciom, ?e d?uga laska oraz precyzyjna technika ?owienia nie pasuje do zaro?ni?tych brzegów i nieregularnego nurtu. Zar?czam, ?e jest to metoda bardzo skuteczna na takich ?owiskach, pod warunkiem starannego wyboru ?owiska, przygotowania sprz?tu oraz przemy?lanego sposobu ?owienia.


Skorzystaj z przyznanego Ci prawa i oceń ten artykuł
« « « « || » » » »  
5  10 

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Brak komentarzy.


Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Fundusze ETF: ETF.COM.PL Analizy, ranking, aktualności, informacje, ryzyko, regulacje prawne, wydarzenia w Polsce i na świecie, linki, rynek giełdowy, podstawy i zasady inwestowania.